Kerkenraad

 

Algemeen


De kerkenraad is het bestuur van onze wijkgemeente en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. De wijkgemeente wil een gemeente van Christus zijn. De kerkenraad neemt besluiten om dat doel te dienen.

Waar nodig worden werkgroepen en commissies ingesteld ter ondersteuning bij het werk. Ook kan de kerkenraad besluiten tot een gemeentevergadering.

Binnen de kerkenraad zijn de taken verdeeld. Grofweg kunnen vier functies worden benoemd: predikanten, diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters. Deze functies worden hieronder verder toegelicht.

De kerkenraad heeft uit haar midden een dagelijks bestuur (moderamen) gekozen. Dit bestaat uit de voorzitter, secretaris en predikanten, aangevuld met een diaken, ouderling en kerkrentmeester.

Contact:
Scriba Ontmoetingskerk
Dagpauwoogstraat 19
2805 KV Gouda
scriba@ontmoetingskerkgouda.nl

Predikant

Onze wijkgemeente is sinds eind april 2022 vacant

Ds Leonie Bos
Ds Leonie Bos was sinds oktober 2006 tot eind april 2022 verbonden aan Gouda, eerst aan de gereformeerde wijkgemeente De Bron, later aan de Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk. Daarvoor was zij predikant in Schiedam. Zij studeerde aan de VU in Amsterdam.

email: DsBos@ontmoetingskerkgouda.nl

Ouderlingen


"De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente als gemeenschap, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, de herderlijke zorg en het opzicht en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping."      (bron: de kerkorde)

De ouderlingen van de Ontmoetingskerk:

Joost Slager Voorzitter wijkkerkenraad
Margit Klaver-Rooks Scriba 
Dirk Schravendeel Scriba     
Hilmar Pot Vorming en toerusting
Margo Barendrecht Jeugd
Bobby de Vos Pastoraat
Magda Vlot MissionairKerkrentmeesters


Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Kerkrentmeesters zijn, tenzij het expliciet staat vermeld, ook ouderling en hebben daarmee ook de taak die daar is beschreven.

De kerkrentmeesters van de Ontmoetingskerk:

Aad Kouwenhoven

Onderhoud Ontmoetingskerk, Voorz. Onderh.commissie 
gebouwen van kerkbeheer

Heleen van der Kooij-Geertsema Exploitatie Ontmoetingskerk
Jan Spijkerboer College van KerkrentmeestersDiakenen


"De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven,
de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld,
de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard."      (bron: de kerkorde)

De diakenen van de Ontmoetingskerk:

Melanie Steenaart Ouderen en Welzijn, college van diakenen
Sonja Vos Werelddiaconaat
Gert Guijt
Vluchtelingen
Lucia Liefaart Armoede en rijkdom